Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ειδίκευση στην «Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (Master of Business Administration in Health Economics)

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για πλήρη φοίτηση (full time) και μέχρι οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα για μερική φοίτηση (part time).

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.