Η υλοποίηση της φιλοσοφίας του προγράμματος είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Ειδίκευσης Καθηγητή Ιωάννη Υφαντόπουλο και δύο ακόμα μέλη, τον Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη και τον Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου.

Το Πανεπιστήμιο στο οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι Καθηγητές της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.