Η υλοποίηση της φιλοσοφίας του προγράμματος είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων της τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής η οποία αποτελείται από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του MBA-Υγεία Καθηγητή Ιωάννη Υφαντόπουλο και δύο ακόμα μέλη, τον Καθηγητή κο Δημήτριο Βασιλείου, Διευθυντή του UoA ΜΒΑ και τον Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη.

Το Πανεπιστήμιο στο οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία του MBA-Υγεία είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι Καθηγητές της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.