Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το UoA MBA-Υγεία

1Τι είναι το UoA MBA-Υγεία;
Είναι Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ειδίκευση τα «Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα διοίκησης οικονομικών μονάδων αλλά με περισσότερα μαθήματα Οικονομικών της Υγείας (π.χ. Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Φαρμακοοικονομία, Αβεβαιότητα και Αξιολόγηση Κινδύνων στην Υγεία)
2Τι τίτλος απονέμεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ύστερα από την επιτυχή φοίτηση στο UoA MBA-Υγεία;
Απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Μaster) με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» και αγγλική μετάφραση «Master of Business Administration in Health Economics (MBA in Health Economics)».
3Το UoA MBA-Υγεία είναι πλήρους φοίτησης;
Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί το συντομότερο σε δύο έτη και το αργότερο σε τέσσερα έτη. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα τόσο για πλήρη φοίτηση, όσο και για μερική.
4Ποια είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται;
Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο του UoA MBA-Υγεία είναι η μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος (διδασκαλία σε αίθουσα), όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε έκτακτες καταστάσεις όλες οι διαλέξεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.
5Πότε απονέμεται το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ);
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων του προγράμματος και της Διπλωματικής Εργασίας.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ)

1Τι είναι η Θεματική Ενότητα;

Η Θεματική Ενότητα (ΘΕ) είναι το σύνολο τεσσάρων μαθημάτων που συνδέονται μεταξύ τους γνωστικά.

Π.χ. η ΘΕ με τίτλο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Υγείας
 • Δημόσια Υγεία & Κοινωνική Επιδημιολογία
2Ποιες είναι οι Θεματικές Ενότητες του UoA MBA-Υγεία;

Οι Θεματικές Ενότητες του UoA MBA-Υγεία είναι οι:

 • ΘΕ Οικονομικά της Υγείας και Συστήματα Υγείας (ECTS 20)
 • ΘΕ Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Πολίτικων στον τομέα Υγείας: Θεωρία Και Πολιτικές (ECTS 20)
 • ΘΕ Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ECTS 20)
 • ΘΕ Ειδικά Θέματα του τομέα Υγείας (ECTS 20)

Κάθε μία από τις παραπάνω ΘΕ έχει τέσσερα μαθήματα. Στο τελευταίο έτος φοίτησης λαμβάνει χώρα και η τελευταία ΘΕ, αυτή της διπλωματικής εργασίας:

 • Θ.Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS 40)
3Τι είναι οι ECTS;
Οι ECTS είναι οι πιστωτικές μονάδες που σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60 ανά ακαδημαϊκό έτος.
4Πόσες Θεματικές Ενότητες μπορώ να παρακολουθήσω κατά τη διάρκεια ενός έτους;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πολύ τρεις ΘΕ και σε καμία περίπτωση με άθροισμα ECTS μεγαλύτερο του 60.

Συνδυασμός ΘΕ για πλήρη φοίτηση: οι τρεις πρώτες θεματικές ενότητες κατά το 1ο έτος και οι δύο επόμενες (εκ των οποίων η μία θα είναι η διπλωματική εργασία) το 2ο έτος.

5Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της φοιτήτριας/του φοιτητή για να επιτύχει σε μία Θεματική Ενότητα;
Στο πλαίσιο μιας ΘΕ, μία φοιτήτρια / ένας φοιτητής παρακολουθεί 4 εξαμηνιαία μαθήματα (2 μαθήματα το πρώτο εξάμηνο και 2 μαθήματα το δεύτερο εξάμηνο), υποβάλει 1 γραπτή εργασία για κάθε μάθημα και εξετάζεται σε κάθε μάθημα μετά τη περίοδο διδασκαλίας του.
6Είναι υποχρεωτική η υποβολή της εργασίας σε κάθε μάθημα;
Όχι, η υποβολή της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Επειδή όμως ο βαθμός της εργασίας σταθμίζεται με 30%, η μη υποβολή της επηρεάζει τον τελικό βαθμό του μαθήματος.
7Ποια είναι η λογική των εργασιών;
Βασικός στόχος των εργασιών δεν είναι να εξεταστείτε (με την αυστηρή έννοια) στην διαμορφωμένη ύλη. Στόχος αποτελεί η εργασία να σας κατευθύνει και να σας οδηγήσει σε καλύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση της διδακτέας ύλης. Άρα, οι εργασίες αποτελούν βοηθητικό εργαλείο στη διαδικασία μελέτης.
8Ποιος με κατευθύνει ως προς το τι και πώς να διαβάσω;
Για κάθε μάθημα υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μελέτης ανά εβδομάδα και κάθε ομάδα φοιτητών έχει σύμβουλο – καθηγητή που απαντά σε όλα τα ερωτήματα, είτε δια ζώσης, είτε με εξ αποστάσεως τρόπο.
9Αν αποτύχω στη τελική εξέταση ενός μαθήματος, υπάρχει άλλη εξέταση;
Ναι. Διεξάγεται και επαναληπτική εξέταση.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις συναντήσεις

1Τι είναι η ΟΣΣ;
ΟΣΣ είναι η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση. Ουσιαστικά είναι μία συνάντηση στην οποία διδάσκονται και παρουσιάζονται σημαντικά θέματα της ύλης, γίνονται ομιλίες και λύνονται απορίες.
2Κάθε πότε γίνεται ΟΣΣ;
ΟΣΣ γίνονται κάθε μήνα. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε θεματική ενότητα πραγματοποιείται μία τουλάχιστον ΟΣΣ κάθε μήνα.
3Ποιές ημέρες γίνονται οι ΟΣΣ;
Οι ΟΣΣ γίνονται σαββατοκύριακα για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι αλλά και όσοι αναζητούν εργασία και μπορεί να βρουν ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση με αυτό τον τρόπο μειώνονται τα μεταφορικά «κόστη».
4Συνολικά, πόσες ΟΣΣ πραγματοποιούνται;
Για κάθε μάθημα πραγματοποιούνται πέντε δια ζώσης ΟΣΣ, σε ημερομηνίες που είναι γνωστές από τον την αρχή του εξαμήνου. Υπενθυμίζουμε ότι η κάθε ΘΕ έχει τέσσερα μαθήματα.
5Οι ΟΣΣ είναι υποχρεωτικές;
Όχι, αλλά σας ενθαρρύνουμε να τις παρακολουθήσετε για την καλύτερη επίδοση σας και αποτελεσματικότητα στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το κόστος φοίτησης

1Ποιο είναι το συνολικό κόστος του προγράμματος UoA MBA-Υγεία;
Το συνολικό κόστος του UoA MBA-Υγεία ανέρχεται σε 3.750 € (750 € ανά θεματική ενότητα × 5 θεματικές ενότητες).
2Πώς γίνεται η καταβολή των διδάκτρων;

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά. Αρχικά με την εγγραφή και στη συνέχεια, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δηλώνετε τις θεματικές ενότητες που θα παρακολουθήσετε και προκαταβάλλετε το κόστος τους.

Π.χ. αν σε κάποιο έτος επιλέξετε να παρακολουθήσετε δύο ΘΕ, προκαταβάλλετε σε δύο δόσεις 1.500 €.

Επίσης, η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

3Τα βιβλία τα παρέχει το UoA MBA-Υγεία;
Όχι. Μέσα στο συνολικό κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία που θα χρειαστείτε για να επιτύχετε στο πρόγραμμα.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

1Ποια άτομα επιλέγονται στο UoA MBA-Υγεία;
Επιλέγονται άτομα που έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιτύχουν στο Πρόγραμμα.
2Δεν έχω εργασιακή εμπειρία. Αυτό αποτελεί αρνητικό στοιχείο στη διαδικασία επιλογής;
Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι σημαντική, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που διαθέτουν μακρά εργασιακή εμπειρία.
3Δεν έχω πτυχίο σχετικό με οικονομικά ή επαγγέλματα υγείας αλλά έχω εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις του τομέα υγείας. Έχω πιθανότητες επιλογής;
Ναι. Η εργασιακή εμπειρία, αν και δεν αποτελεί προϋπόθεση, αυξάνει τις πιθανότητες επιλογής. Σε κάθε περίπτωση σας ενθαρρύνουμε να παρακολουθήσετε το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα του UoA ΜΒΑ (UoA MBA Foundation Course).
4Δεν έχω πτυχίο σχετικό με οικονομικά ή επαγγέλματα υγείας και δεν έχω εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις σχετικές με την υγεία. Έχω πιθανότητες επιλογής;
Οι πιθανότητες είναι μειωμένες. Όμως, θα μελετήσουμε την αίτησή σας και αν επιλεγείτε θα πρέπει να παρακολουθήσετε το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα του UoA ΜΒΑ (UoA MBA Foundation Course).

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας

1Πώς αντλώ πληροφορίες για το UoA MBA-Υγεία;
 • Μέσω της ιστοσελίδας μας www.mba-health.econ.uoa.gr
 • Αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση 1. mba@econ.uoa.gr 2. mbahealthec@econ.uoa.gr
 • Μέσω της σελίδας μας στο Facebook https://www.facebook.com/mba.econ.uoa.gr/
 • Τηλεφωνώντας στο 1. 210 368 9494 2. 210 368 8956
 • Συζητώντας μαζί μας στις εγκαταστάσεις μας 1. Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1, Αθήνα (κοντά στις στάσεις μετρό «Ομόνοια» και «Πανεπιστήμιο», 5ος όροφος, γραφείο 510, 2. στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Θεμιστοκλέους 6, Αθήνα (κοντά στις στάσεις μετρό «Ομόνοια» και «Πανεπιστήμιο»), 2ος όροφος, γραφείο 11